Oto plan - Loading

© 2022 OTOPLAN Her hakkı saklıdır.

OTO PLAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Ticaret A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verilerinize yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Sadece kurumsal şirketlere operasyonel filo kiralama hizmetleri veren Oto Plan, araç filosu, üstün teknolojisi, yüksek marka kalitesi, alanlarında uzman ve dinamik insan kaynağı, ülke genelinde yayılmış yetkili servis noktaları, 7/24 acil servis ve mobil destek, raporlama hizmetleri sunan bir operasyonel kiralama şirketidir.

Bu faaliyet içerisinde gerek şirket içi işleyiş gereği toplanan, gerekse sunulan hizmet kapsamında hizmet alan şirketlerin Oto Plan aracı kullanan personellerine ilişkin kişisel veriler, bu metninde belirtildiği şekilde toplanmakta ve işlenebilmektedir.

Oto Plan, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve işlenmesini sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almakla birlikte, kullanıcıların kişisel verileri aşağıda açıklanan kapsam ve koşullar dışında işlenmemektedir.

Oto Plan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki bu hükümleri dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Bu halde yapılan güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oto Plan tarafından bu metinde belirtilen şekilde toplanacak ve işlenir.

Kişisel Veri

Toplanan Kişisel Veriler

Oto Plan’ın topladığı veriler, kullanılan Oto Plan hizmetlerine ve özelliklere bağlı olarak değişmektedir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, ehliyet ve benzer diğer belgeler.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri :çeşitli sebeplerle doğrudan Oto Plan’ı veya çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, bu görşmeler sırasında alınan ses kayıtları, kullanım bilgileri, aracın kullanıldığı tarih ve saat verileri, bulunduğunuz lokasyona ilişkin il, ilçe, semt, mahalle, adres bilgileri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, ziyaret edilen internet sitesi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, web sitesinde girilen arama terimleri, ziyaret edilen hizmet bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hataların kayıtları gibi telefon veya web sitesinde bırakılan izler.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir

Oto Plan tarafından toplanan kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve bu metindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler, Oto Plan ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek/tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler, yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Oto Plan tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçları ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. maddesinde düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Yetkili makamlarca yönlendirilecek hukuki ve cezai süreçler,
 • Sigorta şirketleri ile yürütülen hasar işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılası,

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel veriler bu metinde belirtilen amaçlarla verilen hizmetin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi maksadıyla, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve en çok 5(Beş) yıl süreyle muhafaza edecektir.

Oto Plan, kiralama hizmetinden kaynaklanan hukuki veya cezai herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı sürecinin yürütülebilmesi, takibi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süresi boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

Kiralama Sözleşmesi gereklerini ve hizmetleri ifa etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek, hasar dosyalarını sonuçlandırmak, araç ruhsatı ve poliçesi gibi özel belgeleri kullanıcıya ulaştırmak, yol yardım ve destek hizmeti sunmak gibi kullanıcıa destek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, lojistik firmaları, üretici, distrübitör, bayiiler, otomotiv şirketleri, sigorta şirketleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, bağımsız denetim şirketleri, gibi üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz e-mail, formlar, web siteleri, kartvizit, telefon, sözleşme, taşıt teslim formları, trafik kaza tutanakları gibi hizmet kanallarından doğrudan veya dolaylı şekilde yasal veya sözleşme kaynaklı hukuki sebeplerden dolayı temin edilebilir.

Veri Güvenliğine İlişkin önlemler ve Taahhütler

Oto Plan, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Oto Plan, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bu metin kapsamında dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de bu metinde yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarılarda bulunacaktır.

Kullanıcı, Oto Plan’la paylaştığı bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları Oto Plan iletişim kanalları üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bilgilerini güncellememiş olması halinde Oto Plan’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@otoplan.com.tr adresi üzerinden veya Oto Plan iletişim kanallarını kullanarak Oto Plan’a iletmeniz durumunda Oto Plan, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurul’un ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Oto Plan’’a iletebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.